Musharraf said to his mother

Musharraf said to his mother,
Ammi mari B.V , M.M.A walon sey meli hoi hai,
Jab bhe kamray main jata hoon kehti hai wardi utaro.